Laxmi Laghubitta
Bittiya Sanstha Ltd. 

 Kathmandu-03, Kapan Marg, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4373682  /  4370548            

Fax 977-1-4374234 
Email: info@laxmilaghu.com.np

Contact US

Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
(A "D" class financial institution licensed by
Nepal Rastra Bank)

Kathmandu- 03, Kapan Marg, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4373682/ 4370548

Fax 977-1-4374234 

Email: info@laxmilaghu.com.np